Droni a porušování legislativy. Jak to vidí úřady? Zeptali jsme se na několik otázek

  • 1.11.2016
úřad

Je opravdu velmi zajímavé sledovat dění kolem dronů. Je to nejprogresivněji se vyvíjející obor u nás i ve světě, který skýtá mnoho příležitostí pro podnikavé duše, ať už v oboru realizace leteckých fotografií, videí, nebo samotného prodeje dronů. Nehraje ani takovou roli, zdali patříte do některé skupiny, která se na dronech snaží vydělat, nebo k tzv. „hobíkum“, kteří ho mají jen pro zábavu. Pro všechny by měla platit jistá pravidla, které reguluje „úřad pro civilní letectví“. Záměrně píšeme „měla“, dost často dochází totiž k jejich opomíjení a většina hříšníků uniká bez trestu.

Nejsme zastánci přehnaného prosazování zákonů, ale opatrnost je na místě, obzvláště když si uvědomíte, že padající dron se může rovnat cihle vyhozené z pátého patra. V krajních případech se tedy může jednat až o smrt. Ti z vás co navštěvují open air festivaly si jistě vzpomenou, kolikrát jim nad hlavami prolétl dron. Krom bezpečnosti existuje ještě mnohem více aspektů, které není radno brát na lehkou váhu, ale zde již většinou nejde o ohrožení na životě. A jak se říká, když nejde o život, jde o …

Věděli jste, že dron nesmí létat nad lidmi, nad komunikacemi a kolem pražského hradu? Za porušení vám hrozí pokuta ve výši až 5 000 000 Kč

Vzhledem k tomu, že o dronech je na internetu spousta blábolů a polopravd, rozhodli jsme se napsat na úřad nejpovolanější „úřad pro civilní letectví“, někdy taky zkráceně UCL a položili mu pár otázek. Jak to dopadlo, si můžete přečíst níže. Náš email jsme odeslali v následujícím znění. Ke každé otázce jsme vám rovnou doplnili odpověď.

Dobrý den, již delší dobu v tichosti sledujeme aktuální dění ohledně leteckých prací a dronů. Doslova každý den narážíme na úžasné záběry, které ale bohužel nelze realizovat „tou“ legální cestou a dle slov zákona se majitelé vystavují velké pokutě. Zajímalo by nás, jak v takových případech postupuje UCL? Již několikrát a veřejně jsme narazili na propagaci tohoto videa, které snad porušuje všechny zákony pro letecké práce a létání pomocí bezpilotních prostředků. Jsme si vědomi jaká je aktuální situace na trhu, a proto se nestavíme do role ublížených profesionálů, ale jen sondujeme dění, a rádi bychom objektivně zhodnotili situaci a pomohli s celkovou osvětou.

Praha – Česká republika | HOMELAND

Praha - Česká republika | HOMELAND

Úřad civilního letectví reagoval – otázky a odpovědi

Kdo zodpovídá za dohled nad dodržováním zákona, do kterého spadá provozování dronů?

Státní dozor nad dodržováním zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) v oblasti bezpilotních systémů vykonává Úřad a to dle ust. § 90 odst. 1 ve spojení s ust. § 89 odst. 2 písm. o) bodů 2., 5. a 6 tohoto zákona.

  • názor redakce: Nevíme jak naší čtenáři, ale my jsme nenašli odpověď na naší otázku.

Kdo zajišťuje osvětu, tak, aby se i běžný občan kupující cenově dostupného drona v každém druhém elektru dozvěděl, co s ním smí a co ne?

Přestože neexistuje žádný právní předpis, který by ukládal konkrétně Úřadu nebo jinému orgánu státní moci povinnost zajistit seznámení osob s právními předpisy v oblasti civilního letectví, vede Úřad vzhledem ke kapacitním možnostem rozsáhlou osvětovou kampaň v oblasti letadel bez pilota na palubě, která zahrnuje mj. i jednání k problematice, skupinovou a individuální konzultační činnost, přímou i nepřímou publikační činnost, spolupráci na tvorbě reportáží a informačních pořadů a prezentační činnost. Za komplexní soubor informací k problematice, který je navíc pravidelně aktualizován, lze považovat webové stránky Úřadu (www.caa.cz). V této souvislosti si nicméně dovolujeme upozornit na starou právní zásadu Ignorantia iuris neminem excusat.

  • názor redakce: Nevíme sice co si UCL představuje pod pojmem „rozsáhlou osvětovou kampaň“, ale i z branže se s jakoukoliv osvětou setkáváme velmi poskrovnu, natož pak laická veřejnost. Nevíme jak vám, ale nám v redakci přijde web www.caa.cz zastaralý (krom jiného nepodporuje ani mobilní zobrazení), nepřehledný a velmi špatně se v něm vyhledává, navíc se zde informace objevují až s půlročním zpožděním.

Jakým způsobem se řeší porušení tohoto zákona?

Problematickou se jeví možnost vyžadovat po prodejcích bezpilotních systému, aby ke každému bezpilotnímu systému byl přiložen příbalový leták, který by pojednával o legislativních omezeních provozu bezpilotních systémů. Ačkoliv mezirezortní jednání k této konkrétní záležitosti v minulosti probíhala se závěry směřujícími k zavedení tohoto opatření, takovouto povinnost by musela stanovovat obecně závazná právní norma, která v současné době chybí. Prodejci by tak museli tuto povinnost plnit na základě dobrovolnosti, což nelze považovat za koncepční opatření a komplexní implementaci.

  • názor redakce: A co brání změně legislativy, je snad dron menší zbraň, než auto, nebo pistole a nebo je důležitější to, že stát teď potřebuje peníze z prodané elektroniky, která je teď hitem?

Proč si myslíte že takovéto záběry vznikají i přes hrozící pokuty v miliónech korun?

Porušení zákona v oblasti bezpilotních systémů je řešeno v přestupkových či správních řízeních, dle druhu správního deliktu. Je pochopitelné, že i přes snahu Úřadu nelze postihnout všechny osoby, které se dopustí porušení leteckého zákona. Jako paralelu bychom si dovolili uvést, že obdobná situace je i v jiných oblastech dopravy, např. jen určitá část přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích je skutečně postihována. Úřadu jen stěží přísluší posuzovat motivy ke spáchání správních deliktů na úseku civilního letectví z obecné perspektivy. Z doposud posuzovaných případů však značnou část tvoří přestupky spáchané z nedbalosti a jiné správní delikty spáchané za účelem zisku a při přehnané důvěře v neprokazatelnost správního deliktu. V případě, že Úřad zjistí možné porušení leteckého zákona, zahajuje správní či přestupkové řízení ve všech případech, kdy posouzení případu vede k závěru, že za dané porušení bude možné uložit sankci.

  • názor redakce: Každý zákon je dodržován jen tak, jak příslušné orgány lpí na jeho dodržování – bez žalobce není soudce. Jistě nelze postihnout všechny, ale hájit se tím, že to jinde nefunguje, není přece ideální přístup.

Co byste vzkázali profesionálům, kteří investovali nemalé prostředky a čas do pořízení licence pro letecké práce a bezpilotní létání?

Ve smyslu Vaší otázky ohledně vzkazu profesionálům bychom závěrem rádi poděkovali profesionálům za odpovědný přístup k problematice a spolupráci. Prakticky všichni provozovatelé bezpilotních letadel se podílí na dotváření regulačního rámce pro bezpilotní letadla; profesionálové nicméně prezentují žádoucí standard a jsou z pohledu Úřadu cenným příkladem pro ostatní.

  • názor redakce: Snad se zákony, nebo jejich dodržování v brzké době změní, tak, aby i „piráti“ měli dostatečnou motivaci stát se proškolenými profesionály.

Jak UCL hájí zájmy profesionálů oproti pirátům, kteří jsou schopni díky nerespektovaní zákona pořídit mnohem lukrativnější záběry a dostat se tak k lepším zakázkám a inkasovat statisíce?

Bohužel na tuto otázku se nám nedostalo odpovědi. Škoda?

  • názor redakce: Bohužel, zde se to jeví tak, že stát nedělá, nebo nemůže dělat nic, co by profesionály razantně zvýhodňovalo oproti „pirátům“.

Je nějaký způsob jak vám s vaší prací můžeme pomoci?

Širší veřejnost může pomoci Úřadu zejména tím, že pokud bude přítomna provozu letadel bez pilota na palubě, který bude pokládat za nelegální, upozorní na něj nejen Úřad, ale neprodleně zejména Policii ČR, která je v takových případech obvykle schopna efektivně zasáhnout a zjistit provozovatele daného letadla bez pilota na palubě.

  • názor redakce: Trochu to zavání bonzováním z dřívějších režimů, navíc nejsme úplně přesvědčení, že ony složky mají dostatek prostředků a informací aby mohly řádně zakročit. Snad se pleteme.

Závěr

Přestože jsme neskrývali svoji skepsi nad současnou situací, jsme vděčni, že se nám úřad pro civilní letectví k celé problematice oficiálně vyjádřil a věříme, že se v dohledné době podaří celou situaci stabilizovat a vyjasnit, tak, aby i obyčejný smrtelník měl naprosto jasno, co smí a co je zakázáno. Cílem tohoto článku není jen poukázat na současné problémy, ale edukovat širokou veřejnost a pomoci tak k větší bezpečnosti na poli dronů. Odkaz na tento článek zašleme s poděkování na úřad a v případě, že se dodatečně vyjádří, rádi odpovědi do článku doplníme.

+ Přidat článek

Články od partnerů

+ Přidat článek